Name : 630 Lightmixer Brand : Polaroid Type : integral 600 film